ჩვენი კომპანიის მისიაა საქართველოს ბიზნეს სექტორში არსებულ კომპანიების პირველადი სამეურნეო ოპერაციების და საბოლოო ფინანსურ ანგარიშგებების ფინანსური სტანდარტების  შესაბამისად უტყუარი, სამართლიანი და შესადარისი ფინანსური ინფორმაციის წარდგენის დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა და ამით ინვესტორების, დამფუძნებლების, აქციონერებისა  და სხვადასხვა დაინტერსებული მხარეებისთვის კომპანიების რეალური ფინანსური მდგომარეობის შეფასების უზრუნველყოფა.

აგრეთვე მმართველობითი აღრიცვხის თანამედროვე მიდგომების ქართულ ბიზნესგარემოსთან აპრობირება და დანერგვა.