განვლილი საანგარიშო პერიოდების საგადასახადო ანალიზს და რისკების განსაზღვრას;

გრძელვადიან საგადასახადო საკონსულტაციო მომსახურებას;

კორპორაციულ საგადასახადო დაგეგმარებას;

პერსონალურ საგადასახადო დაგეგმარებას;

დეკლარირებას;

პირადი ქონების მართვას (მატერიალური ფასეულობების მართვას);

საგადასახადო დავებში მხარდაჭერას.