კომპანია „არბიტრანს“  სთავაზობს აუთსორსინგის ტიპის მომსახურებას როგორც ჩვენს ოფისში, ისე ლოკალურად, კლიენტ კომპანიაში.

ჩვენ ვუზრუნველყოფთ

ფინანსური აღრიცხვა:

 • მიმდინარე საბუღალტრო აღრიცხვას, პირველადი ოპერაციების IFRS-ის სტანდარტებზე დაყრდნობით ასახვის გზით.
 • პირველადი ოპერაციების გამტარებელი ოპერატორების ყოველდღიურ კონტროლს.
 • კომპანიისთვის შესაფერისი სააღრიცხვო მოდელის შემუშავებას და დანერგვას.
 • შუალედური და წლიური ანგარიშგების მომზადებას ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS) მიხედვით.
 • ბუღალტრული აღრიცხვის პროცედურების მომზადებას
 • ბუღალტრული აღრიცხვის მეთოდების შემუშავებას და დანერგვას
 • საწყობის ინვენტარიზაციას
 • მარაგების გადაფასებას

 

მმართველობითი აღრიცხვა:

 • ბიზნეს პროექტების შედგენა-გაანგარიშებას
 • ბიზნესის შეფასებას.
 • საპროგნოზო შემოსავლის და ხარჯების განსაზღვრას.
 • სამიზნე და რეალური შედეგების შემოწმებასა და ანალიზს
 • საპროგნოზო CASH FLOW-ს შედგენას
 • კომპანიის ღირებულების განსაზღვრას სხვადასხვა მეთოდით